Persondatapolitik 2018-04-20T18:40:38+00:00

Persondatapolitik

Du efterlader personlige oplysninger, når du besøger vores hjemmeside. På denne side kan du læse om, hvordan vi indsamler og håndterer de oplysninger, vi kommer i besiddelse af, og hvilke rettigheder, du har.

1.  Indledning

Denne hjemmeside ejes og publiceres af:

Center for HR
Marselisborg Havnevej 58
8000 Aarhus C.
CVR-nr.: 33 25 35 16

Center for HR er forpligtet til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af vores kunders, leverandørers, samarbejdspartneres, interessenters og medarbejderes oplysninger, herunder personoplysninger. Vi tager vores ansvar meget seriøst og arbejder kontinuerligt med at sikre vores overholdelse af databeskyttelsesloven, herunder EU Databeskyttelsesforordningen (GDPR), der træder i kraft d. 25. maj 2018.

Når Center for HR i forbindelse med levering af konsulent- og rådgivningsydelser behandler personoplysninger, anser vi os for databehandler, da vi udelukkende behandler oplysningerne på vegne af og efter instruks fra kunden. I disse tilfælde sikrer vi, at der er indgået en databehandleraftale med vores kunde, som indeholder instruks og vilkår for Center for HR’s behandling af personoplysninger.

I denne persondatapolitik kan du orientere dig om, hvilke kategorier af oplysninger, vi behandler og til hvilke formål. Endvidere kan du orientere dig om, hvordan vi beskytter persondata.   

2.  Databehandling

2.1    Salg

Center for HR leverer HR-services herunder rekruttering, organisationsudvikling, workshops og coaching.

Vi indsamler alene de personoplysninger, der er nødvendige til de aftalte formål, og vi beder vores kunder om kun at afgive personoplysninger, der er nødvendige til dette formål.

Hvilke oplysninger indsamles
Almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse på kunder, kunders ansatte, ansøgere til ledige stillinger hos kunder og kontaktpersoner hos kunden.

Til hvilke formål indsamles oplysningerne og grundlaget herfor
Vi behandler almindelige personoplysninger med det formål at kunne opfylde aftalen med kunden, herunder

  • Håndtere tilbuds- og ordreflow
  • Levere den bestilte ydelse
  • Fakturere kunden

Endvidere er behandlingen nødvendig for, at Center for HR kan forfølge en legitim interesse i at kunne administrere, kontrollere og udvikle vores forretning og ydelser.

2.2    Administration af leverandører og samarbejdspartnere

Vi indsamler og behandler personoplysninger om vores leverandører og samarbejdspartnere, herunder personoplysninger om personer ansat hos leverandører og samarbejdspartnere.

Hvilke oplysninger indsamles
Vi behandler alene almindelige oplysninger, herunder kontaktoplysninger.

Til hvilke formål indsamles oplysningerne og grundlaget herfor
Vi behandler oplysningerne til brug for kontraktstyring samt modtagelse af varer og tjenester fra vores leverandører og samarbejdspartnere og, hvor det er relevant, til at levere den bestilte ydelse til vores kunder.

Vores grundlag er at opfylde kontrakten, som den registrerede er part i. Hvis den registrerede ikke er part i kontrakten, er vores grundlag for at behandle oplysningerne et sagligt hensyn til at kunne opfylde kontrakten med leverandøren eller samarbejdspartneren.

2.3    Kandidater i kandidatdatabase

Vi indsamler og behandler personoplysninger, som privatpersoner giver os i forbindelse med upload af dokumenter til vores kandidatdatabase. Upload forudsætter, at du giver dit samtykke til, at vi må behandle dine oplysninger.

Hvilke oplysninger indsamles
Vi behandler alene almindelige oplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mail, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

Til hvilke formål indsamles oplysningerne og grundlaget herfor
Oplysningerne behandles alene med henblik på opretholdelse af en kandidatdatabase. Formålet er at efterkomme dit ønske om at blive registreret i vores kandidatdatabase.

Vores grundlag er at efterkomme den registreredes ønske om at komme i betragtning som potentiel kandidat til et relevant rekrutteringsprojekt. Center for HR vil ikke behandle din ansøgning i forbindelse med et specifikt rekrutteringsprojekt uden din forudgående tilladelse.

Dine oplysninger registreres og opbevares i et rekrutteringssystem hostet af trediepart (HR Manager) med hvem, der er indgået databehandleraftale i henhold til EU-reglerne for databeskyttelse.

Alle ansøgninger opbevares i 6 måneder, hvorefter de automatisk bliver slettet fra rekrutteringssystemet. Forud for sletning, vil du modtage en e-mail, der giver dig mulighed for at samtykke til opbevaring i yderligere 6 måneder. Forlænger du ikke dit samtykke, ophører behandlingen omgående.

2.4    Insights Discovery personprofiler

I forbindelse med levering af HR-ydelser omfattende Insights Discovery personprofiler, indsamler og behandler vi på vegne af kunden oplysninger, som kundens medarbejder giver os i forbindelse med besvarelse af en Insights Discovery evaluator. Behandling forudsætter, at der foreligger hjemmel hertil fra kunden i form af databehandleraftale samt at medarbejderen har givet sig udtrykkelige samtykke til indsamling og behandling.

Hvilke oplysninger indsamles
Vi indsamler almindelige oplysninger såsom navn, organisation, e-mailadresse og køn. Medarbejderen kan valgfrit også oplyse os om fødselsdato, stillingsbetegnelse, adresse og telefonnummer. Desuden indsamles præferencedata, som består af medarbejderens svar på en række ordpar, hvor medarbejderen bliver bedt om at angive, hvor godt disse beskriver medarbejderen og dennes præferencer.  

Til hvilke formål indsamles oplysningerne og grundlaget herfor
Vi behandler alene oplysningerne for at generere medarbejderens unikke personprofil og udlevere en kopi til medarbejderen i forbindelse med en workshop eller en tilbagemelding, som gives af én af Center for HR’s akkrediterede Insights Discovery facilitatorer. Såfremt kunden har anmodet herom og medarbejderen har givet sit udtrykkelige samtykke hertil, udleveres også teamhjul til illustration af teamets præferencemæssige sammensætning. 

Indsamling og behandling sker altid i henhold til Insights koncernens Politik for Insights Discovery evaluator, som Center for HR i sin egenskab af Licensed Insights Practioner er forpligtet til at efterleve.

2.5    Besøgende på vores kontor

Vi indsamler og behandler personoplysninger om besøgende, herunder kunder og andre gæster.

Hvilke oplysninger indsamles
Vi indsamler og behandler oplysninger om navn, firma og registreringsnummer på bil, som den besøgende oplyser.

Til hvilke formål indsamles oplysningerne og grundlaget herfor
Vi behandler alene oplysninger til parkeringsformål for at sikre den besøgende vederlagsfri parkering ved besøg hos Center for HR. Registreringen gemmes sikkert hos ParkCare, der administrerer parkeringsanlægget og gennemgås kun, hvis der er grundlag herfor.

2.6    Besøgende på www.centerforhr.dk

Når du besøger vores hjemmeside, informerer vi dig om indsamlingen af cookies og personoplysninger. Personoplysningerne indsamles typisk, når du benytter vores tjenester på hjemmesiden, for eksempel tilmelding til nyhedsbrev, anmodning om at vi kontakter dig eller upload af ansøgning og CV. Sidstnævnte indsamling sker i et rekrutteringssystem og forudsætter dit separate samtykke til at, vi må opbevare, behandle og videregive dine data til vores kunde.

Hvilke personoplysninger indsamles
Vi indsamler kun almindelige personoplysninger såsom navn, virksomhed, adresse, e-mail, telefonnummer, stillingsbetegnelse og lignende identifikationsoplysninger. I forbindelse med ansøgninger indsamles endvidere oplysninger om ansættelsesforhold o. lignende, som du selv vælger at stille til vores rådighed.

Til hvilke formål indsamles oplysningerne og grundlaget herfor
Center for HR indsamler dine personoplysninger for at kunne efterkomme din anmodning om at blive kontaktet, fremsende nyhedsbreve eller modtage din ansøgning til en given annonceret ledig stilling. Herudover indsamler vi oplysninger til brug for målrettet markedsføring og statistik.

Vores grundlag for at behandle personoplysningerne er således enten dit samtykke eller Center for HR’s forretningsmæssige og saglige interesse i at udvikle vores forretning og tilpasse vores markedsføring.

3.  Brug af cookies

På hjemmesiden gøres der brug af ”cookies”. En cookie er en lille tekstfil, som gemmes i webbrowseren på det medie, du bruger til at besøge hjemmesiden, f.eks. din PC eller din smartphone. Cookies gør det muligt at genkende din PC og samle information om din færden på internettet samt sikre, at hjemmesiden fungerer optimalt.

Hvad er en cookie
Cookies er små tekstfiler, der gemmes i webbrowseren på det medie, du bruger til at besøge hjemmesiden, f.eks. din PC eller din telefon. Cookies er passive og kan ikke gøre skade eller sprede virus på din PC eller smartphone. Den indeholder ingen personoplysninger og anvendes stort set på alle hjemmesider for at de kan fungere ordentligt.

Læs mere om Center for HR’s cookiepolitik her.

4.  Behandlingssikkerhed

Center for HR har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til at sikre databeskyttelse af personoplysninger. Disse foranstaltninger omfatter blandt andet regler for adgangskoder, lås på ubenyttede PC’ere, aflåst opbevaring af personoplysninger på print, kryptering af USB-stik og emails indeholdende personoplysninger, lokal firewall og virusscanner på alle PC’ere samt automatisk kontrol og logning af færdsel på internettet.

Foranstaltningerne vurderes løbende med henblik på at sikre kontinuerlig efterlevelse af gældende lovmæssige regler og retningslinjer for behandling af personoplysninger.

Center for HR anvender eksterne leverandører af it-services (cloud-løsninger) med hvem der er indgået de nødvendige databehandleraftaler for efterlevelse af databeskyttelsesforordningen.

I tilfælde af databrud eller mistanke om databrud med høj risiko for tab eller misbrug af data, vil Center for HR underrette de implicerede personer så hurtigt som muligt.

5.  Videregivelse af personoplysninger

Center for HR videregiver kun oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde vores leverings- og forretningsmæssige formål og forpligtelser samt lovmæssige krav om videregivelse af oplysninger for eksempel i forbindelse med lønudbetaling til vores medarbejdere.

Center for HR kan benytte sig af tredjeparter, f.eks. autoriserede konsulenter i forbindelse med levering af vores ydelser. Sådanne tredjeparter vil i den forbindelse få udleveret personoplysninger, der er nødvendige for, at de kan levere den aftalte ydelse.

Center for HR har indgået og vil fremadrettet indgå de aftaler, der er nødvendige for at sikre datasikkerheden og overholde vores databeskyttelsesforpligtelser. Dette gælder også i det omfang Center for HR anvender cloudbaserede it-services, for eksempel i forbindelse med rekruttering og kundeadministration.

Center for HR sletter personoplysninger, når vi i henhold til lovgivningen ikke længere er pålagt at gemme oplysningerne eller ikke længere har et formål med opbevaring og behandling af oplysningerne.

6. Den registreredes rettigheder

Som registreret har du en række rettigheder, som Center for HR som dataansvarlig er forpligtet til at opfylde.   

Du har således:

  • ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger, Center for HR behandler om dig
  • ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Center for HR har registreret om dig
  • ret til at få slettet de personoplysninger, Center for HR har registreret om dig
  •  ret til at trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage.

Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Center for HR alle oplysninger, som vi ikke har et kontrakt- eller lovmæssigt grundlag for at behandle og indstiller omgående behandlingen.

Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Center for HR efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne. Har du tilmeldt dig vores nyhedsbrev, kan du til enhver tid afmelde nyhedsbrevet ved at klikke på ”Afmeld nyhedsbrev” i én af vores nyhedsbreve. Når du afmelder dig nyhedsbrevet, bliver dine personoplysninger automatisk slettet og du modtager ikke længere nyhedsbreve fra Center for HR.

Du kan ved skriftlig anmodning til Center for enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger. Din anmodning skal underskrives af dig og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Anmodningen sendes via e-mail til info@centerforhr.dk.

Hvis du er ansat hos én af Center for HR’s kunder og Center for HR behandler dine data efter instruks fra din arbejdsgiver, er din arbejdsgiver dataansvarlig, og du skal derfor henvende dig til din interne kontaktperson for at udøve dine rettigheder som registreret.

7.  Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Center for HR’s behandling af personoplysninger kan du henvende dig skriftligt til vores dataansvarlige:

Direktør Bente Juel Danyar
Center for HR
Marselisborg Havnevej 58
8000 Aarhus C.

Tlf.: 25 55 40 03
Email: bjd@centerforhr.dk

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet. Find kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Eventuelle ændringer af persondatapolitikken meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på Center for HR’s hjemmeside.

Senest opdateret 20-04-2018 af Hanne Søndergaard Jepsen